Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vilket ansvar har ägare, styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett aktiebolag?


Sedan revisorsplikten togs bort 2010 är det ännu viktigare för aktieägare, styrelseledamot och styrelsesuppleant att känna till sitt ansvar och sin risk.

Aktieägarna

Aktieägare ansvarar som grundregel enbart med insatt kapital men det finns flera undantag där personligt betalningsansvar kan inträda, till exempel vid likvidationsskyldighet pga kapitalbrist, skadeståndsskyldighet för skada som ägaren åsamkat bolaget, obetalda skatter etc.

Styrelseledamoten

Styrelseledamots ansvar är exempelvis att leda verksamheten, se till att skatter betalas, ordna så att kompletta årsredovisningshandlingar upprättas och skickas till Bolagsverket i tid. Har skyldigheterna inte uppfyllts kan personligt betalningsansvar inträffa.

Styrelsesuppleanten

Styrelsesuppleantens ansvar är i stort sett samma som för styrelseledamot om suppleanten medverkat i beslut. Suppleanten har skyldighet att träda i den ordinarie ledamotens ställe när denne är förhindrad och beslutet inte kan vänta. Suppleanten får heller inte vara passiv vid kännedom om att något pågår i bolaget som är till skada för verksamheten.

Styrelsesuppleantens skyldighet att i undantagsfall fungera som styrelseledamot medför en indirekt skyldighet för suppleanten att se till att få information från styrelseledamoten om hur det förhåller sig med bolagets verksamhet och resultat.

Revisorns uppgift

När ett bolag har revisor är revisorns uppgift att granska årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning av bolaget. Inför årsstämman ska revisorn göra en revisionsberättelse över sin granskning och bland annat tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Om revisorn vid sin kontroll av bolaget finner att något kan ifrågasättas ska revisorn uppmärksamma styrelsen på detta så att felaktigheten kan åtgärdas i tid.

Det är viktigt för en bolagsföreträdare att ha kunskap om sitt ansvar och självklart är det ännu viktigare när bolaget inte har en revisor som kontrollerar verksamheten.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss:

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!