Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Avveckla aktiebolag


Avveckla aktiebolag smidigt med snabbavveckling

Med snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process. Du får betalt omgående och vi genomför avvecklingen genom likvidation i vår ägo. Du slipper all administration under avvecklingstiden. 

Hanteringen tar bara några arbetsdagar, från offertförfrågan tills att du får betalt. Vi är ledande inom branschen och har sedan 1992 avvecklat över 40 000 aktiebolag.

Gör offertförfrågan enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Vad är snabbavveckling?


Att avveckla sitt vilande bolag genom snabbavveckling betyder egentligen att du säljer ditt bolag och därmed blir av med det snabbt. Vi köper alltså bolaget av dig och likviderar det sedan i vår ägo. Du får ut dina pengar från bolaget redan inom några dagar och slipper dessutom all administration som en likvidation innebär. Snabbt och smidigt för dig.

Med vår snabbavveckling avslutar vi bolaget på ett korrekt sätt och du kan känna dig trygg med att ditt bolag aldrig kommer att säljas vidare då vi likviderar samtliga avvecklingsbolag.

Vill du ha hjälp per telefon?

Fördelar med snabbavveckling

Snabbavveckling är det snabbaste och smidigaste sättet att avveckla ett aktiebolag. 


 • Snabbavveckling av aktiebolag är en snabb, trygg och enkel process som endast tar några dagar jämfört med en traditionell likvidationsprocess som normalt tar 8-10 månader. 
 • Vi köper ditt bolag för snabbavveckling och köpeskillingen för bolaget betalas ut omgående. Du behöver inte invänta utskiftning som vid en traditionell likvidation.
 • Du slipper hantera den omfattande likvidationsprocessen gentemot Bolagsverket. Vi sköter all administration av bolaget under avvecklingstiden.

Vår snabbavveckling är den vanligaste metoden för att avveckla aktiebolag. Svenska Standardbolag skapade tjänsten 1992 och har sedan dess avvecklat mer än 40 000 aktiebolag.

Vi säljer aldrig ditt bolag vidare. Med vår snabbavveckling kan du känna dig trygg med att bolaget och ägarnas skyldigheter gentemot myndigheter etc hanteras korrekt. Med oss får du en välkänd, finansiellt och ekonomiskt stark köpare. Vi garanterar att bolagets egna tillgångar inte används för förvärv av egna aktier enligt förvärvsförbudet i ABL.

Innan du avvecklar, har du koll på ditt gränsbelopp?

Gränsbeloppet påverkar hur mycket skatt du som aktieägare behöver betala på utdelning från ditt aktiebolag. Beloppet är det som du kan ta ut i aktieutdelning och kapitalvinst med en lägre skattesats på 20%.

Vi säljer INTE våra avvecklingsbolag vidare

Svenska Standardbolag säljer inte avvecklingsbolagen vidare som historikbolag. Alla bolag som Svenska Standardbolag köper avvecklas genom fusion eller likvidation, vilket innebär att bolaget och dess organisationsnummer upphör att existera.

Snabbavveckling av aktiebolag - så går det till


 •  

Fyll i offertförfrågan online.
Sänd aktuell balans- och resultatrapport så lämnar vi offert.

 •  

Uppgifter om aktieägare.
Vid accept av vår offert behöver vi uppgifter om aktieägare.

 •  

Avtalshandlingar och checklista.
Vi skickar samtliga avtalshandlingar.

 •  

Köpeskilling utbetalas.
När vi erhållit samtliga dokument betalas köpeskillingen.

Vad händer med bolagets kapital vid snabbavveckling?

Bolagets värde utgörs till stor del ofta av behållningen på bolagets bankkonto. Vi betalar en köpeskilling för aktierna till bolagets ägare i utbyte mot ett bolag med pengar på banken. Köpeskillingen understiger värdet på bolaget och mellanskillnaden utgör vårt arvode för avvecklingstjänsten. Bolagets bankkonto administrerar och avslutar vi efter att vi med våra egna pengar har betalat ut köpeskillingen.

Hur får jag min köpeskilling utbetald? 

Köpeskilling för aktierna betalas ut till det bankkonto som säljaren anger i samband med överlåtelsen av bolaget.

Vad kostar det att avveckla aktiebolag?


Kostnaden för att avveckla ett aktiebolag är vårt arvode, 10 000 kronor för bolag med substansvärde upp till 300 000 kronor.

Pris för avveckling av bolag med ett högre substansvärde än 300 000 kronor sker alltid enligt offert.

 

Hur mycket betalar vi för bolaget? 

För att beräkna ett mer exakt pris för att avveckla ett bolag med snabbavveckling behöver vi aktuell balans- och resultaträkning. Med de uppgifterna beräknar vi bolagets värde och återkommer därefter med en offert med pris på bolaget.

Kom ihåg: För att vi ska kunna köpa ett bolag för snabbavveckling så behöver balansräkningen vara städad.

Ring oss eller gör en offertförfrågan online.

Innan vi snabbavvecklar ditt bolag


För att snabbavveckling ska vara möjlig måste bolaget vara vilande. Med begreppet vilande menas att tillgångar såsom maskiner och inventarier, lager, placeringar i aktier etc ska vara omsatta i pengar.

Bolaget ska i stort sett bestå av ett bankkonto med pengar och eventuella skatteavräkningar. Övriga poster som kan finnas kvar är upplupna arvoden till t ex redovisningskonsult samt obeskattade reserver.

När blir ett bolag vilande?

Genom att verksamheten avslutats eller sålts brukar man säga att ett bolag blir vilande. Det är inget som man registrerar hos någon myndighet utan det är mer ett begrepp för att tala om att bolaget inte längre bedriver verksamhet.

 

Kontakta oss så kan vi guida dig kring möjliga alternativ och vad du bör tänka på inför att du ska avveckla ditt bolag.

Sälj ditt aktiebolag - få betalt direkt!


Hur snabbt går en snabbavveckling?

Vi lämnar offert med vändande post, d v s du får i regel svar samma dag som vi får in i din offertförfrågan. Vid accept av offerten uppges ägaruppgifter till oss och vi tar fram avtalshandlingar. 

Med hjälp av vår checklista samlar säljaren ihop de dokument som behövs för att överlåtelsen av bolaget ska kunna genomföras. Finns allt med och allt stämmer så betalas köpeskillingen omgående. Hela processen går på några dagar.

Avsluta aktiebolag - olika metoder


Det finns flera olika metoder att avsluta ett aktiebolag:

 • Sälj bolaget till oss för snabbavveckling, bolaget likvideras därefter i vår ägo.
 • Fusionera aktiebolaget med ett annat bolag.
 • Gör en delning av aktiebolaget. Tillgångar och skulder tas över av annat aktiebolag.
 • Lägg ner företaget och likvidera bolaget med en s k frivillig likvidation.
 • Om det krävs: genom konkurs.

Den vanligaste metoden är att dock att sälja aktiebolaget för snabbavveckling. Med vår avveckling får du betalt direkt och en snabb, trygg och enkel process.

Avveckla aktiebolag med frivillig likvidation

En frivillig likvidation är ett sätt för aktieägarna att avsluta ett bolags liv. Upplösning sker genom att bolagets tillgångar förvandlas till pengar, bolagets skulder betalas och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna.

Vi hjälper till med formalia och de handlingar som krävs för en likvidation samt att utse en likvidator. Till skillnad från snabbavveckling måste säljaren själv hantera all administration kring och förvaltning av bolaget under hela likvidationstiden.

Risker om avvecklingen av bolaget inte går rätt till


När du säljer ditt bolag för snabbavveckling betalar du förskott till köparen vilken åtar sig att under lång tid sköta ditt bolag. Om köparen av bolaget inte sköter alla åtaganden korrekt kan det drabba dig som säljare.

Var uppmärksam på att det finns aktörer på marknaden som säger sig tillhandahålla tjänsten snabbavveckling men som inte fullföljer sina åtaganden. Om inte skatt betalats av aktören på rätt sätt kan det få kostsamma konsekvenser för säljaren.

Det finns även aktörer som marknadsför snabbavveckling av aktiebolag till låga priser där syftet är att köpa aktiebolag för att sedan sälja dem vidare, så kallade historikbolag.

Vår tjänst och vårt pris kan inte jämföras med dessa aktörers då vi förvaltar aktiebolaget tills avveckling av bolaget genom likvidation är fullföljd.

Vi säljer inte ditt bolag vidare, vi avvecklar bolaget.

FAQ - Avveckla aktiebolag


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om att avveckla aktiebolag:

Ett aktie- eller handelsbolag ses som vilande om det inte bedriver någon verksamhet eller inte har några tillgångar och skulder. Många aktiebolag ligger vilande då de inte bedriver någon verksamhet, exempelvis efter en generationsväxling, verksamheten har då lämnats vidare till nästa generation. Som regel blir själva aktiebolaget kvar som ett vilande bolag utan verksamhet. När man inte längre har någon nytta av bolaget är det bästa att avsluta och avveckla bolaget.

 • Snabb, säker och enkel process för dig som säljare.
 • Du behöver inte ta hand om bolaget och dess åtaganden gentemot Bolagsverket under den omfattande likvidationsprocessen.
 • Du slipper vänta 8-10 månader på utskiftningen av bolagets kapital.
 • Du får betalt direkt och kan tillgodogöra dig bolagets kapital i form av köpeskillingen.
 • Vi tar över ansvaret för bolaget och du kan känna dig trygg med att bolagets och ägarnas befogenheter samt skyldigheter gentemot Skatteverket (m fl) hanteras korrekt under avvecklingstiden.

Totalkostnad för en snabbavveckling är 10 000 kronor för bolag med substansvärde upp till 300 000 kronor.

För att vi ska kunna köpa ett bolag för snabbavveckling så behöver balansräkningen vara städad så att tillgångar utgörs av pengar på bolagets bankkonto. I övrigt får det endast finnas eventuella fordringar eller skulder gentemot Skatteverket samt skuld till redovisningskonsult och/eller revisor.

När vi får aktuell balans- och resultaträkning för bolaget som ska avvecklas så beräknar vi bolagets värde och återkommer därefter med offert där det framgår hur mycket vi betalar för bolaget. Om bolagets värde exempelvis uppgår till 100 000 kronor så betalar vi 90 000 kronor för bolaget. Mellanskillnaden är alltså vårt arvode, 10 000 kronor, för att avveckla bolaget. För bolag med högre värde än 300 000 kronor – enligt offert.

 1. När verksamheten är avslutad och inventarier, lager och värdepapper etc är avyttrade.
 2. När det finns en aktuell resultat- och balansrapport i bolaget som är korrekt.
 3. När bolagets tillgångar i princip är bolagets bankmedel samt eventuella moms- och skatteavräkningar. Exempelvis ska kundfordringar ha betalats till bolaget.
 4. Om bolagets aktiebok samt eventuella aktiebrev finns tillgängliga.

Vi kan hjälpa till om något måste justeras.

Skicka in en offertförfrågan tillsammans med aktuell balans- och resultatrapport för bolaget. Vi analyserar uppgifterna och återkommer snabbt med pris på snabbavvecklingen.

Accepterar du vår offert behöver vi uppgifter om vilka som är aktieägare. Därefter skickar vi er avtalshandlingar etc. När avtalen är undertecknade och samtliga dokument finns på plats betalas köpeskillingen ut. Processen tar normalt bara några dagar.

Med vår snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process. Du får betalt direkt och vi genomför avvecklingen av bolaget i vår ägo. Du slipper all hantering/administration av bolaget under avvecklingstiden.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor om
att avveckla aktiebolag?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!