Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ordlista bolagsrätt


Ordlista inom bolagsrätt & bolagsärenden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A
Adjungerad styrelseledamot
En sådan person väljs för att tillfälligt hjälpa till och ge råd. Har rätt att yttra sig men saknar rösträtt. Har speciell kompetens som är värdefull för bolaget.
Aktie
En aktie är en andel i ett aktiebolag. Om det exempelvis finns 500 aktier i ett bolag och en aktieägare äger 5 st av dessa äger denne 1 % av bolaget. Vem som är ett aktiebolags ägare framgår av aktieboken.
Aktiebolag
Aktiebolag är en företagsform där aktieägarnas ansvar normalt begränsas till det kapital som satsas i bolaget . Ett aktiebolag företräds av en styrelse och måste ha minst en revisor om det inte i bolagsordningen framgår att bolaget inte ska ha någon revisor. Styrelse och revisor väljs på aktiebolagets bolagsstämma.
Aktiebok
Bolagets styrelse är enlig aktiebolagslagen skyldig att föra ett register (d v s aktiebok) över alla aktieägare och deras aktieinnehav.
Aktiebrev
Ett aktiebrev utfärdas per aktieägare omfattande samtliga dennes aktier. Uppdelning av aktiebrev kan göras när som helst.
Aktiekapital
Aktiekapitalet är lägst 25 000 kr för privata bolag och lägst 500 000 kr för publika aktiebolag.
Aktieägare
Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare och kan vara både en juridisk och/eller fysisk person. Aktieägare kan vara omyndig, men måste i så fall företrädas av förmyndare, vars namn också ska anges. Uppge behörig firmatecknare om juridisk person (bolag, förening och liknande) tecknar/köper aktier.
Aktieägaravtal
Aktieägaravtal bör upprättas för att reglera ägarnas inbördes förhållanden. Speciellt om aktierna är fördelade 50/50 är aktieägaravtal viktigt för undvikande av framtida stridigheter. Svenska Standardbolag upprättar avtal till fast pris i normalfall.
Apport
Vid nybildning av aktiebolag eller ökning av aktiekapitalet med tillskott av annat än pengar, s k apportegendom. Apportegendom ska vara en egendom som kan antas bli till nytta för aktiebolagets verksamhet. Det krävs ett revisorsyttrande som tillstyrker apportens värde.
Avveckling
Avveckla ett aktiebolag gör man genom likvidation eller snabbavveckling. Vanligt är att man tar hjälp och gör en snabbavveckling.
B
Behörig
En behörig styrelse och revisor (om krav på revisor finns enligt bolagsordningen) ska finnas registrerad hos Bolagsverket. Kraven regleras i aktiebolagslagen och Bolagsverket bevakar. Om behörig styrelse eller revisor saknas, när sådan krävs, kan bolaget försättas i tvångslikvidation och bli tvunget att betala särskilda avgifter.
Bifirma
Fr o m 1 januari 2019 benämns bifirma istället som Särskilt företagsnamn pga den nya Firmalagen.
Bluffaktura
Ekonomiska brottslighet riktar sig ofta mot företag, organisationer och offentlig förvaltning. Som företagare riskerar du att bli utsatt för olika typer av bedrägerier. Bluffakturor eller falska betalningsförelägganden är exempel som förekommer. Kontrollera alltid fakturan innan du betalar eller godkänner en order. Läs mer >> (extern sida)
Bolagets namn (firma)
Måste klart kunna särskiljas från andra företag, varumärken eller släktnamn. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsord. Ange gärna alternativa namn. Räknar Ni med att vid marknadsföring använda ord i Er firma, t.ex. firmadominanten Globen i Globen Foto Aktiebolag, för att profilera företaget och dess produkter/tjänster, finns det anledning att även söka varumärkesskydd. Härigenom uppnås ett starkare namnskydd än enbart firmaregistrering kan ge. Skälen härtill är:
– Likhetsgranskning av varumärken är strängare än likhetsgranskning av firmor och ger därför ett vidare förväxlingsskydd för firmadominanten.
– Användning av firmadominant som varumärke utan registrering kan innebära varumärkesintrång. Exempel: Qvinns Corner AB som i rörelse använde beteckningen Qvinns Corner ansågs av Högsta Domstolen ha begått intrång i varumärket QVINNY. För handelsbolagkommanditbolag och enskilda näringsidkare tillkommer ytterligare ett skäl:
– Lokalt eller regionalt registrerad firma får genom central varumärkesregistrering ett rikstäckande förväxlingsskydd för firmadominanten. Finns önskemål om starkare namnskydd, sätt då kryss i rutan på beställningsblanketten så ombesörjer vi ansökan om varumärkesregistrering hos patentverket.
Bolagsordning
Bolagsordningen reglerar, ägande, verksamhet. styrelse, aktiekapital, räkenskapsår, hur kallelse till bolagsstämma ska ske m.m. Alla aktiebolag ska ha en bolagsordning som registreras hos Bolagsverket.
Bolagsstämma
Bolagsstämman är den högsta beslutande i funktionen i ett aktiebolag och i vanliga fall hålls bolagsstämma en gång per år (årsstämma).
Bolagsverket
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. De har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet och vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt.
Bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Bostadsrättsinnehavaren äger rätten att bo i lägenheten.
C
D
Delgivningsbar person
Om bolaget inte har någon firmatecknare som är bosatt i Sverige, ska styrelsen utse en i Sverige bosatt person att ta emot delgivningar för bolagets räkning. Delgivningsmottagaren tar emot brev från myndigheter m fl och det anses då att bolaget har nåtts av delgivningen. Mottagaren har skyldighet att omedelbart informera bolagets styrelse om delgivningen och vad den avser. Om det inte sker kan mottagaren ställas till ansvar. Lyckas mottagaren inte komma i kontakt med styrelsen ska mottagaren därför omgående hos Bolagsverket låta avregistrera sig från befattningen.
Delning (fission)
Delning innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, övertas av ett eller flera andra aktiebolag. Övertagande bolag kan vara redan befintliga bolag eller bolag som bildas i direkt anslutning till delningen.
Domännamn
Internet-domän. Vi ombesörjer registrering av lämpligt domännamn för E-post/Internet (t ex @ volvo.se).
E
Ekonomisk förening
Syftet med en ekonomisk förening är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva affärsverksamhet där medlemmarna själva deltar, t ex som kunder eller leverantörer. Kallas ibland kooperativ förening.
Enskild firma
Privatperson som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma ansvarar själv med all sin egendom för företagets åtaganden. Är inte juridisk person.
Eurobolag
Med Eurobolag menas ett vanligt lagerbolag men med aktiekapital och redovisningsvaluta (inklusive årsredovisning) i euro. Om man t ex har ett utländskt moderbolag kan både detta och det svenska ha samma redovisningsvaluta, vilket kan vara praktiskt.
Europavarumärke
Avser alla länder inom EU.
Extern styrelseledamot
Företag som vill växa kan ha nytta av att (under en period) i styrelsen ha med någon kompetent person med lång erfarenhet av styrelsearbete. En sådan person kan hjälpa till att få företaget och dess beslutsprocesser mer effektiva.
F
Fastställelseintyg
Ett fastställelseintyg för aktiebolag är ett dokument där en styrelseledamot eller verkställande direktören intygar att resultat- och balansräkningen har fastställts under aktiebolagets årsstämma. Fastställelseintyget ska utformas på olika sätt beroende på om aktiebolaget har krav på revision eller inte.
Figurmärke
Består normalt av s k logotype med eller utan textinslag. Även figur ska vara särpräglad för att vinna skydd.
Firmanamn
Firma eller firmanamn är namnet på företaget/rörelsen. Om det önskade företagsnamnet är av stor vikt finns det ofta mycket som går att göra för att få namnet även om myndigheten först säger nej. Se även Företagsnamn och Registrera företagsnamn.
Firmateckning
Styrelsen gemensamt tecknar alltid bolagets firma enligt lag. I övrigt bestämmer styrelsen hur bolagets firma ska tecknas. Ska person utanför styrelsen teckna firman, ska namn, personnummer och adress anges. Verkställande direktör har enligt lag firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt kan inte inskränkas av styrelsen. Särskild firmateckning kan anges i bolaget. Finns ingen särskild firmateckning angiven gäller styrelsen som giltig firmatecknare (gemensam underteckning från minst hälften av styrelsens medlemmar).
Fission
Se delning
F-skatt
F-skatt är en skatteform för svensk preliminär skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet . ”F” i F-skatt står för företag. Läs mer på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se
Fondemission
Med fondemission menas att bolaget ökar aktiekapitalet med egna medel som tas från balanserad vinst, reservfond, uppskrivningsfond eller överkursfond.
Fusion
Fusion betyder sammanslagning. Den vanligaste formen av fusion är att ett helägt dotterbolag upphör att finnas till genom att det fusioneras upp i moderbolaget. Vid omvänd fusion är det moderbolaget som fusioneras upp i dotterbolaget. Sidledes fusion är fusion av fristående bolag, t ex systerföretag (bolagen har samma ägare).
Fusionsplan
När två (eller flera) bolag planerar att gå samman genom fusion ska styrelsen för företagen upprätta en gemensam fusionsplan, som kan ses som ett förslag till/agenda för hur sammanslagningen ska genomföras.
Fåmansbolag
Är ett aktiebolag som till minst 50 % ägs av högst fyra personer. Närstående räknas som en person. Särskilda regler gäller för fåmansbolaget vad avser bl a utdelning och kapitalvinst. När man beslutat att bilda aktiebolag är det som regel fråga om ett fåmansbolag. Det är vanligt att aktiebolaget bildas genom ett lagerbolag AB Grundstenen.
Förköp
Med förköp menas att övriga aktieägare (eller annan) ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare.
Förbehåll
Förbehåll för aktieägande i bolaget.
Företagsnamn
Alla företagsnamn skyddas via firmalagen och gör det möjligt för oss att skilja aktiebolaget från andra bolag, föreningar och varumärken. Att göra en namngranskning före anmälan för registrering spar tid och möjligheterna ökar att få det namn du valt registrerat.
Förnyelse
En varumärkesregistrering gäller i 10 år. Därefter måste märket förnyas för ytterligare en 10-årsperiod.
G
Generalfullmakt
En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, dvs en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger således befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen är en enkel fullmakt som endast ger rätt att vidta vissa åtgärder.
H
Handelsbolag
Två eller fler kan driva rörelse i form av handelsbolag. Ansvaret är solidariskt en för alla, alla för en, för bolagets samtliga förpliktelser. Se även Kommanditbolag.
Hembud
Med hembud menas att aktieägarna i första hand ska vara berättigade att utan undantag lösa in aktier som annars skulle övergå till någon (skärpt hembud). Undantag kan dock göras för arv, bodelning, testamente eller gåva till bröstarvinge (familjerättsligt undantag).
Holdingbolag
Med holdingbolag menas ett bolag vars huvudsakliga verksamhet är att placera pengar i aktier, obligationer och andra värdepapper. Holdingbolaget är befriat från skatt på aktier och utdelning. Att starta aktiebolag som ska vara holdingbolag kan göras genom lagerbolaget AB Grundstenen.
I
Intern aktieöverlåtelse
Intern aktieöverlåtelse medför ekonomiska lättnader vid generationsskiften i företag.
Internationellt varumärke
Grundar sig på tidigare nationellt märke eller ansökan. Kan avse alla eller enstaka länder inom EU eller andra delar av världen t ex USA.
J
Juridisk person
Ett aktiebolag/handelsbolag/kommanditbolag blir en juridisk person då det registrerats hos Bolagsverket.
K
Kapitaländring
En kapitaländring är en förändring av bolagets kapital, t ex minskning eller ökning av aktiekapitalet. Metoden används ex vid utlösen av en ägare eller utgivande av teckningsoptioner m.m.
Kommanditbolag
Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag, dock att minst en av ägarna (komplementär) ansvarar fullt ut för bolagets förpliktelser medan övriga (kommanditdelägare) enbart ansvarar med sin insats.
Kommanditdelägare
I ett kommanditbolag finns det en kommanditdelägare. En kommanditdelägare ansvarar endast för ett begränsat kapital som de har satt in i bolaget. D v s har kommanditdelägaren endast satsat 100 kronor i bolaget svarar kommanditdelägaren endast för detta belopp även om bolagets skulder sig uppgår till ett par miljoner.
Komplementär
I ett kommanditbolag finns det en komplementär. Komplementären svarar fullt ut för bolagets förpliktelser och är att jämställa med en ägare i ett handelsbolag. Det fulla betalningsansvaret för alla skulder och andra förpliktelser ligger hos komplementären.
Kompanjonsavtal
Ett avtal mellan två eller fler parter i ett gemensamt bolag. Avtalet visar vad kompanjonerna kommit överens om vad gäller bl. a ansvarfördelning, arbetsfördelning och hur tvister ska lösas.
Konvertibler
Ett aktiebolag kan skaffa kapital genom att ge ut konvertibler. Det innebär att långivaren får möjlighet att under en i förväg bestämd tidsperiod få byta ut sin fordran mot aktier i bolaget.
Köpeskilling
I svensk lagstiftning är Köpeskilling ett pris som både köpare och säljare överenskommit för ett förutbestämt objekt i enlighet med avtalslagen.
L
Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett aktiebolag som redan är registrerat och klart för användning. Det bör användas när verksamheten ska startas omgående.
Likvidation
Likvidation är upplösning av ett bolag eller en ekonomisk förening. Kan ske frivilligt eller tvångsmässigt.
Likvidator
En likvidator träder i styrelsens ställe och har i uppdrag att genomföra likvidationen. Likvidatorn ska vara kunnig i aktiebolagslagens regler om likvidation och bör även ha någorlunda ekonomisk insikt. Är aktiekapitalet förbrukat till mer än hälften krävs att likvidatorn är advokat. Svenska Standardbolag AB hjälper till med likvidation och tillhandahåller likvidator, även i de fall advokat ska vara likvidator.
Likviditet / betalningsförmåga
Tillgång till likvida medel ger ökad säkerhet för att ett bolag ska kunna fullfölja sina åtaganden. Bankkontomedel är en mer likvid tillgång än exempelvis kundfordringar som i sin tur är mer likvida än exempelvis byggnader.
M
Minskning aktiekapital
Aktiebolag med högre aktiekapital än 25 000 kronor kan minska aktiekapitalet för återbetalning av aktiekapital till aktieägare eller för täckning av förlust.
N
Nedsättning av aktiekapital
Se Minskning aktiekapital.
Nybildning
Vid nybildning blir bolaget juridisk person först vid registreringen hos Bolagsverket.
Nyemission
Med nyemission menas att bolaget ökar aktiekapitalet med nya medel som tillförs bolaget från aktieägare eller annan antingen i kontanter eller genom fordringskvittning eller apportegendom.
Nyregistrering
En nyregistrering av aktiebolag och andra företagsformer kräver en hel del formalia. Behöver man snabb tillgång till ett bolag finns färdiga lagerbolag att köpa.
Näringsförbud
En näringsidkare kan dömas till näringsförbud om personen gjort sig skyldig till exempelvis bokföringsbrott, skattebrott eller bedrägeri. Den som dömts till näringsförbud måste omedelbart upphöra med all pågående näringsverksamhet och ny verksamhet får inte startas.
Näringsidkare
Någon som yrkesmässigt driver ekonomisk verksamhet.
O
Optionsavtal
Avtal om att aktieägare förbinder sig att vid anfordran till någon annan överlåta aktier till en i förväg bestämd kurs.
Ordförande
Ordförande i styrelse ska utses när styrelsen består av två eller flera ordinarie ledamöter. Ordförande ska vara ledamot av styrelsen. I publikt bolag får inte samma person vara både ordförande och verkställande direktör.
Ordmärke
Består av ord. För att erhålla skydd ska ord som regel vara speciella, d v s inte beskrivande för verksamheten och inte för allmänna. Mest gångbara är rena fantasiord.
Organisationsnummer
Tilldelas när registrering av ett bolag är klart hos Bolagsverket. Aktiebolag har organisationsnummer som börjar med 556 eller 559. Organisationsnumret är en identitetsbeteckning som enligt lag (SFS 1974:174) ska fastställas för juridiska personer (t.ex.) aktiebolag. m.fl. Organisationsnumret används vid sidan av namnet som identitetsbeteckning. Anteckna alltid det organisationsnummer som gäller vid kontakt med bl.a. företag och myndigheter.
P
Parallellfirma
En parallellfirma är det vanliga företagsnamnets lydelse registrerat hos Bolagsverket även på annat språk.
Preferensaktie
Preferensaktie ger företrädesrätt till viss utdelning innan stamaktierna får någon utdelning.
Prokura
En fullmakt som ställs ut till en person som kallas prokurist. Prokuran ger fullmakt att företräda bolaget i allt utom överlåtelse av bolagets fasta egendom eller inteckning i denna.
Prokurist
En person som har speciell fullmakt, s k prokura. Prokuristen har behörighet att företräda bolaget i allt utom överlåtelse av bolagets fasta egendom eller inteckning i denna.
Q
R
Registrera företagsnamn
Svenska Standardbolag AB har många års erfarenhet av att arbeta med ändring av företags namn. Vi lyckas ofta med att registrera namn eller namnändring även om myndighetens första besked är att namnet inte kan godkännas. Se även Firmanamn och Företagsnamn.
Revisor
I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon revisor. Om krav finns att aktiebolaget ska ha revisor, ska minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara auktoriserad eller godkänd. Revisor ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.
Revisorsplikt
Från och med 1 november 2010 gäller att nybildade privata bolag kan välja att ha revisor eller att inte ha revisor. De flesta äldre bolag kan också välja att inte ha revisor. I sådana fall krävs ändring av bolagsordningen. För bokslut gällande räkenskapsår som påbörjats före 1 november 2010 krävs granskning av revisor.Bolaget måste välja revisor om det under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av dessa förutsättningar:
  • fler än 3 anställda
  • summa nettotillgångar över 1,5 Mkr
  • omsättning över 3 Mkr
Räkenskapsår
Lagstadgade räkenskapsår avslutas 31/12, 30/4, 30/6 eller 31/8.Det är alltid 12 månader i ett räkenskapsår, förutom när ett bolag är nystartat eller har begärt att få lägga om räkenskapsåret (till exempel från brutet till kalenderår). Räkenskapsåret kan då bli förkortat eller förlängt, men det får då inte vara längre än 18 månader.
Rörelsekapital
Rörelsekapital är en redovisningsterm som betyder samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.
S
Sammanläggning
En sammanläggning görs för att, med oförändrat aktiekapital, minska antalet aktier i bolaget.
Samtycke
Med samtycke menas att aktie får överlåtas till ny ägare endast med bolagets samtycke.
Separering av kapital
Separering av kapital till ett nytt bolag kan vara lösningen vid generationsväxlingar, utlösen av delägare, omstruktureringar m m.
Skuldfrihetsintyg
När utländska företag (fysiska eller juridiska personer) ansöker om F-skatt i Sverige ska det bifogas ett intyg som visar att företaget inte har förfallna skulder för skatter och avgifter i hemlandet. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i hemlandet.
Skyddsomfång
De varor och tjänster du vill använda ditt varumärke för, det kommer att ligga till grund för skyddet.
Snabbaveckling
Snabbavveckling innebär att man säljer bolaget för avveckling. Ägaren får betalt för bolaget omgående.
Split
En split görs för att, med oförändrat aktiekapital, öka antalet aktier i bolaget.
Stamaktie
Ibland ger ett aktiebolag ut preferensaktier för att attrahera nya investerare, nytt kapital, till bolaget. Som regel benämns då de tidigare aktierna, grundarnas aktier, som stamaktier.
Stiftare
Med stiftare avses någon som startar verksamhet t ex i form av ett aktiebolag eller en stiftelse.
Stiftelse
En stiftelse är en självständig förmögenhet som med ett stiftelseförordnande som grund förvaltas för ett bestämt (välgörande) ändamål. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att förvalta stiftelsen och dess medel. Revisor ska finnas. Det unika med en stiftelse är att den saknar ägare och medlemmar. Man kan säga att en stiftelse är en självägande förmögenhet.
Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver suppleant ej utses. Om bolaget ska vara publikt ska styrelsen bestå av minst 3 ordinarie ledamöter. Alla i styrelsen ska vara myndiga, konkursfria och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.
Styrelseledamot
Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Styrelsen i ett aktiebolag väljs av bolagsstämman, om inget annat är bestämt i bolagsordningen. Styrelseledamöternas mandattid ska löpa i ett år men mandattiden får inte vara längre än fyra år. Styrelseledamots ansvar är exempelvis att leda verksamheten, se till att skatter betalas, ordna så att kompletta årsredovisningshandlingar upprättas och skickas till Bolagsverket i tid. Har skyldigheterna inte uppfyllts kan personligt betalningsansvar inträffa. Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.
Styrelsens säte
Bör förläggas till den kommun där bolaget ska bedriva verksamhet.
Styrelsesuppleant
En styrelsesuppleant ska ersätta en ordinarie styrelseledamot som avgår, avlider, förlorar behörighet eller annan frånvaro (som exempelvis sjukdom eller utlandsvistelse). Styrelsesuppleantens skyldighet att i undantagsfall fungera som styrelseledamot medför en indirekt skyldighet för suppleanten att se till att få information från styrelseledamoten om hur det förhåller sig med bolagets verksamhet och resultat.
Svenskt varumärke
Vanligast är att ansöka om svensk registrering och under prioritetstiden 
(sex månader från inlämnandet till PRV) fundera på om ytterligare länder kan vara aktuella.
Särskilt företagsnamn
Om viss del av verksamheten ska bedrivas under ett annat namn kan detta namn skyddas genom att det registreras som Särskilt företagsnamn. Det särskilda företagsnamnet får inte innehålla ordet aktiebolag och ska avse del av bolagets verksamhet. I övrigt gäller samma regler som för bolagets huvudfirma. Fr o m 1 januari 2019 benämns bifirma istället som särskilt företagsnamn pga den nya Firmalagen.
T
Teckningsoptioner
Ett aktiebolag kan ge ut teckningsoptioner för att t ex stimulera personer i ledningen eller anställda. Optionen ger möjlighet att under en i förväg bestämd tidsperiod teckna aktier i bolaget till fastställd kurs.
U
Uppskrivning
Det kan ibland vara befogat att bokförda värdet på en tillgång, t ex fastighet som ökat i värde, redovisas till ett högre belopp. Detta görs i samband med fastställande av bokslut och kallas för uppskrivning av anläggningstillgång. Värdehöjningen kan antingen föras till en uppskrivningsfond eller användas för ökning av aktiekapitalet.
Utskiftning
Överlämnande av bolagets nettotillgångar till ägarna i samband med avslutning av likvidation i bolag.
Utdelning
Se Vinstutdelning.
Utlösen av aktieägare
Ett sätt att lösa ut en aktieägare kan vara inlösen av personens aktier genom minskning av aktiekapitalet. Om vinstmedel finns kan aktiekapitalet samtidigt återställas genom fondemission.
V
Varumärke
Ett varumärke är ett kännetecken för företagets produkter och/eller tjänster. Kan bestå av ord och/eller figur. Att ha ett kännetecken registrerat både som varumärke och företagsnamn ger ett betydligt starkare skydd än att ha det registrerat som antingen märke eller namn.Varumärke kan registrerats som nationellt märke eller Europamärke eller Internationellt märke.
Verklig Huvudman
Är ett register över den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag. Så gott som alla företag (ej enskilda firmor) ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
Verksamhet
Ska anges till sin art, huvudsaklig bransch eller varuslag.
Vinstutdelning
När ett aktiebolag har ett av årsstämman fastställt bokslut kan bolaget besluta att aktieägarna ska få hela eller delar av fastställd vinst som utdelning.Om inte hela vinsten delas ut kan senare (extra) bolagsstämma besluta om att dela ut ytterligare av kvarvarande vinstmedel. Sådan extra utdelning är formaliserad och ska registreras hos Bolagsverket. Svenska Standardbolag kan hjälpa till med formalia.
Vinstutdelningsbegränsning
Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget.
Verkställande direktör (VD)
I ett privat bolag får verkställande direktör utses. I ett publikt bolag ska verkställande direktör utses. VD ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken. VD kan även utses utanför styrelsen.
Vår Standardbolagsordning
Innehåller två av förbehållen, nämligen förköp och hembud, vilket normalt ger det bästa skyddet för kvarvarande aktiva aktieägare mot nya och kanske oönskade delägare i bolaget. Den absolut vanligaste varianten av förbehåll är ”skärpt”, vilket innebär ett skydd mot ny aktieägare, oavsett vem det är.
W
X
Y
Z
Å
Återbetalning aktiekapital
Om aktiekapitalet är högre än 25 000 kronor kan som regel återbetalning av aktiekapital till aktieägare göras genom minskning av aktiekapital.
Ä
Ö
Ökning av aktiekapitalet
Behov av högre aktiekapital kan föreligga av olika anledningar, t ex för att få ytterligare rörelsekapital eller krav från kreditgivare. När ökningen görs från bolagets egna medel kallas det för fondemission. När ökningen görs av medel som tillförs bolaget kallas det för nyemission. Nyemission kan göras med kontanter eller kvittning av fordran eller genom att bolaget tillförs egendom (apportemission).

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Mer information
om våra bolagstjänster? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!