Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Emission eller minskning


Öka eller minska bolagets aktiekapital

Det är flera saker som behöver komma på plats på ett korrekt sätt när man ökar eller minskar aktiebolagets kapital.

Med vår hjälp får du en snabb och smidig process där vi ordnar med all nödvändig dokumentation och de registreringar som krävs.

Beställ enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ändring av aktiekapital - så går det till


 •  

Skicka in en förfrågan online eller kontakta oss via mail eller telefon.

 •  

Tillsammans med er kommer vi fram till lämpligt upplägg. Vi upprättar sedan de handlingar som krävs och mailar till er för underskrift.

 •  

Ni signerar handlingarna.

 

 •  

Vi ombesörjer registreringen gentemot Bolagsverket.

Emission - öka aktiekapitalet


Om bolaget behöver öka aktiekapitalet kan det ske genom  fondemission eller nyemission av aktier.

 

Fördelar med ett högre aktiekapital

 • Lägre risk för ägare om du skulle bli personligt ansvarig för aktiebolagets skulder.
 • Du minskar risken att bolaget hamnar på obestånd när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
 • Vid kreditgivning kan storleken på aktiekapital påverka långivarens syn på kreditrisken.
 • Du ökar förtroendet gentemot leverantörer och investerare.

Ökning med nyemission


Aktiebolaget kan få in nytt kapital genom att ge ut nya aktier. Aktierna betalas med pengar, apportegendom eller genom kvittning av fordran.

Ökning med fondemission


Med fondemission ökar aktiebolaget sitt aktiekapital genom överföring av fritt eget kapital till aktiekapital. Man omfördelar alltså pengar som redan finns i aktiebolaget till aktiekapital. En fördel med fondemission är att kapitalet knyts närmare bolaget eftersom aktiekapital är bundet eget kapital som inte får delas ut.

Konvertibler


Långivaren får möjlighet att under en tidsperiod välja att, till en på förhand bestämd kurs, byta ut sin fordran mot aktier istället för att få lånet återbetalt.

Teckningsoptioner


En teckningsoption ger möjlighet att under en tidsperiod teckna en aktie till en på förhand bestämd kurs. Ofta är teckningsoptioner avsedda att öka intresset hos nyckelpersoner, anställda och investerare.

 

Minska bolagets aktiekapital/reservfond


Minskning av aktiekapitalet kan exempelvis genomföras för utlösen av en aktieägare eller täckning av förlust i bolaget. 

Minskning genom överföring till fritt eget kapital kan vara motiverat om aktiekapitalet är obefogat högt.

Viktigt att tänka på vid minskning av aktiekapital

 • Om aktiekapitalet minskas för att täcka en förlust måste bolaget ansöka om tillstånd från Bolagsverket.
 • Det är viktigt att det finns tillräckligt med kapital kvar i bolaget för att driva verksamheten.
 • Beakta kravet på att bolagets fodringsägare ska skyddas.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Ändra aktiekapital kan vara komplicerat


Ökning eller minskning av aktiekapitalet måste anmälas till Bolagsverket.

Det finns olika regler kring hur beslut om fondemission eller nyemission kan fattas. Kontakta oss så hjälper vi er att reda ut om det är bolagsstämman eller styrelsen som ska fatta beslutet.

Aktieägartillskott - istället för att höja aktiekapitalet


Om ditt bolag behöver extra kapital är det vanligt att ägaren istället för att höja aktiekapitalet gör ett aktieägartillskott. Vid ett aktieägartillskott blir bolaget starkare och brukar få bättre möjlighet till lån eftersom kreditgivare ser det som positivt att ägaren skjuter till mer eget kapital.

 • Ovillkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar utan krav på återbetalning.
 • Villkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar med möjligheten att få dem återbetalda ur framtida vinster för bolaget.

Vi kan hjälpa till med de dokument som behöver upprättas vid aktieägartillskott. Kontakta oss så berättar vi mer!

FAQ - Emission och minskning


 • Fondemission
 • Nyemission
 • Konvertibler
 • Teckningsoptioner
 • Minskning

Kontakta oss om du har frågor om att öka eller minska bolagets aktiekapital.

En nyemission är när ett företag ger ut nya aktier mot betalning. Aktierna kan erbjudas till befintliga och/eller nya aktieägare.

Företag genomför oftast nyemission för att få in mer kapital i bolaget, till exempel för att finansiera en investering eller köp av andra bolag.

Vid en fondemission tillkommer inga nya medel i aktiebolaget. Fondemissionen sker genom att aktiebolaget omvandlar sina befintliga medel till aktiekapital.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om kapitaländring?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!