Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad är aktiebolagslagen (ABL)?


ABL innehåller bestämmelser som gäller speciellt för aktiebolag och är gjord dels för att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer m fl (tvingande regler), dels för att ge möjlighet för ägarna att bestämma regler som ska gälla för bolagets förvaltning (dispositiva regler).

 

  • Vad som ska finnas med i bolagsordningen.
  • Hantering av aktier, aktiebok och aktiebrev.
  • Formalia för bolagsstämma och vad som där ska beslutas.
  • Hur bolagets ledning ska se ut och krav på ledningen.
  • Revision och krav på revisor.
  • Hur aktierna får hanteras och regler för utgivande av nya aktier, fondemissioner och vinstutdelningar.
  • Krav på aktiekapital och lån till och från aktieägare.
  • Bestämmelser som gäller för en delning av bolaget, vid fusion eller vid överlåtelse av aktierna.
  • När och hur ett aktiebolag kan hamna på obestånd och sättas i konkurs.
  • Vilka skadestånd, böter och straff som bolaget eller dess företrädare kan ställas inför.

Vad är dispositiva och tvingande regler i Aktiebolagslagen (ABL)?


Aktiebolagslagen är en av våra mer komplexa lagar och som hela tiden ses över, förändras och anpassas. Genom såväl dispositiva som tvingande regler är den avsedd att ge riktlinjer för bolagets såväl inre (ägare och styrelse) som yttre (kunder, leverantörer, långivare, myndigheter) förhållanden.

Dispositiva regler tas in i den bolagsordning som fastställs för bolaget. De får inte strida mot tvingande regler i ABL eller annan lag.

Exempel på tvingande regler är att bolaget inte får lämna lån till närstående och att uppdaterad aktiebok alltid ska finnas. Att gå emot tvingande reglerkan bestraffas. Oavsett om man är aktieägare, styrelseledamot, VD, styrelsesuppleant eller revisor är det viktigt att man vet vad som gäller.

Exempel på påföljder i ABL?

29 kapitlet säger vilket skadeståndsansvar som gäller för stiftare, styrelseledamot, vd, revisor, aktieägare om man avsiktligt eller av oaktsamhet orsakar skada för bolaget.

30 kapitlet säger vilket straff (böter eller fängelse) som kan bli följden av att inte följa regler och även att vite kan utdömas.

Vad innebär låneförbudet?

Ett aktiebolag får inte lämna lån till närstående, t ex styrelseledamot eller verkställande direktör. Undantag från den huvudregeln är bl a transaktioner inom koncern.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!