Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Välj rätt företagsform


Vad är bra att tänka på när du ska starta företag?

Det finns en mängd viktiga ställningstaganden att fundera över när du ska starta bolag. Vilken företagsform som passar bäst till ditt företag beror på flera faktorer:

 • Är det bråttom att komma igång med verksamheten?
 • Hur många bolagsmän är inblandade?
 • Hur stora risker vill ägarna ta?
 • Ska alla ägare ta lika stora risker?
 • Ska bolagsnamnet även skyddas med en varumärkesregistrering?

Här kan du läsa om hur olika företagsformer fungerar samt dess för- och nackdelar. Samtliga företagsformer kräver registrering hos Bolagsverket och Skatteverket.

Vad är ett aktiebolag?


Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

Fördelar med aktiebolag:

 • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
 • Ägare och bolag är separata juridiska personer. Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
 • Aktieägare har enligt grundregeln inte något personligt ansvar för företagets skulder.
 • Bolaget ansvarar för sina skulder och kan ingå avtal.
 • Bolaget har ett eget organisationsnummer som visar att det är ett aktiebolag.
 • Aktiebolag är bra om man har anställd personal.
 • Vid bolagsförsäljning har aktiebolag fördelaktigare skatteregler.
 • Bolag har bra namnskydd i hela Sverige.
 • Vid kontakter med kunder, leverantörer, banker och myndigheter kan dessa uttala att de helst gör affärer med ett aktiebolag.
 • Möjlighet till lågbeskattad utdelning, vinstuttag kan tas ur rörelsen till lägre skatt än för annan företagsform.
 • I aktiebolag finns fler möjlighet till löneförmåner, som friskvårdspeng och minnesgåvor.
 • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i bolagets angelägenheter vid bolagsstämman.
 • I normalfallet riskerar aktieägare enbart insatt aktiekapital. Det finns dock undantag som skatter eller om man personligen tecknat borgensåtaganden för bolaget för ex. lån eller andra skyldigheter som aktiebolaget har.

Nackdelar med aktiebolag:

 • Det kostar lite mer att starta ett aktiebolag då det kräver en kapitalinsats. Bolaget ska ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor och publika bolag minst 500 000 kronor. Kapitalet kan vara en tillgång som motsvarar samma värde (ex en maskin eller en lastbil som behövs i företaget).
 • Den som köper aktier i bolaget kan förlora de pengar som de satt in i aktiebolaget, men enbart det insatta kapitalet. I enskild firma eller handelsbolag riskerar man dock allt vad man äger och har.
 • Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till ägare i bolaget.
 • Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket, vilket kräver bokföring och administration. Det innebär även att bolagets årsredovisning finns tillgänglig för allmänheten.

Sammanfattning aktiebolag:


MINSTA ANTAL ÄGARE

1 person eller företag.

ÄGARNAS ANSVAR

Ett aktiebolag kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.

KAPITALKRAV

Minst 25 000 kr.

FÖRETRÄDARE

Styrelsen

NAMNSKYDD

I hela landet.

BESKATTNING

Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt).

Ägarna beskattas för uttagen lön och ev utdelning (inkomstskatt + ev kapitalinkomstskatt).

ÅRSREDOVISNING OCH REVISOR

Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i vissa fall revisionsberättelse.

Aktiebolag under en viss storlek kan välja att inte ha revisor.

Vad är en enskild firma?


I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Fördelar med enskild firma:

 • Det är enkelt att starta en enskild firma och det kostar inte så mycket.
 • Det krävs endast en person. (Ett aktiebolag ska ha en styrelse som består av minst en ordinarie ledamot med en suppleant; det gäller även om bolaget har endast 1 ägare.)
 • Inget formellt startkapital krävs för att starta enskild firma.

Nackdelar med enskild firma:

 • Kan vara svårt att hålla isär sin personliga ekonomi från företagets ekonomi.
 • Den enskilda firmans namn har skydd enbart i det län firman är registrerad. Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.
 • En stor nackdel med enskild firma är att ägaren har ett obegränsat ansvar för alla företagets förpliktelser och därmed riskerar allt vad personen privat äger och har.
 • När verksamheten växer är det som regel lämpligt att ombilda till aktiebolag. Att fortsätta med enskild firma när man gör större affärer kan vara mycket riskabelt.
 • I aktiebolag/förening är företaget eget skattesubjekt (den som ska betala skatt) till skillnad mot enskild firma där det är ägaren som är skattesubjekt.
 • Det finns skattefördelar att ha aktiebolag istället för enskild firman.

Sammanfattning enskild firma:


MINSTA ANTAL ÄGARE

Är alltid bara 1 person.

ÄGARNAS ANSVAR

Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som tecknas och för företagets skulder.

KAPITALKRAV

Nej

FÖRETRÄDARE

Den enskilda näringsidkaren.

NAMNSKYDD

I länet.

BESKATTNING

Näringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter).

 

ÅRSREDOVISNING OCH REVISOR

Förenklat årsbokslut ska upprättas.

Det finns inget krav på revisor.

Vad är ett handelsbolag?


Ett handelsbolag är en företagsform som är lämplig om det ska drivas av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer och verksamhetsansvarig är den person som är högst ansvarig för ett handelsbolag. Vinsten fördelas enligt avtal om sådant finns, om inget avtal finns fördelas vinsten lika.

Fördelar med handelsbolag:

 • Har ett eget organisationsnummer.
 • Om man bara är två personer med likvärdiga kunskaper och som ska vara lika aktiva i verksamheten är det lätt att organisera handelsbolaget så att ägarnas roller och inflytande blir jämställda.
 • Ägare i ett handelsbolag kallas bolagsmän och ägandet regleras i ett bolagsavtal/kompanjonsavtal.
 • Det är enkelt att starta ett handelsbolag och kostar mindre vid starten än att starta ett aktiebolag.

Nackdelar med handelsbolag:

 • Ägare har obegränsat ekonomiskt ansvar för alla företagets förpliktelser.
 • Ägarna är personligt solidariskt ansvariga för företagets skulder. Detta betyder att om bolaget inte kan betala sina skulder så har fordringsägarna rätt att kräva in skulden av vilken som helst av ägarna, som måste betala från egen ficka.
 • Beskattning av handelsbolagets resultat görs i ägarnas privata deklaration.
 • Respektive delägare beskattas för sin del av bolagets överskott under året.
 • Ägarna beskattas även för ex. vinst vid försäljning av aktier.
 • Strikt juridisk är det också på det sättet i ett handelsbolag/kommanditbolag att man inte får utträda ur bolaget utan godkännande av alla andra delägare.
 • Företagets namn har skydd enbart i det län firman är registrerad. Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.

Sammanfattning handelsbolag:


MINSTA ANTAL ÄGARE

2 personer eller företag.

ÄGARNAS ANSVAR

Ett handelsbolag kan ingå avtal.

Bolagsmännen är ansvariga om företaget inte kan betala sina skulder.

KAPITALKRAV

Nej

FÖRETRÄDARE

Bolagsmännen

NAMNSKYDD

I länet.

BESKATTNING

Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).

 

ÅRSREDOVISNING OCH REVISOR

Har handelsbolaget andra företag (juridiska personer) av viss storlek som delägare ska handelsbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor.

 

Vad är ett kommanditbolag?


Ett kommanditbolag har alltid två eller flera bolagsmän, minst en komplementär och en kommanditdelägare. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag men med skillnaden att i kommanditbolaget finns minst en person med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Delägarna måste avtala om vad som ska gälla vid fördelning av resultatet.

 

Fördelar med kommanditbolag:

 • Har ett eget organisationsnummer.
 • Det finns inget krav på startkapital i ett kommanditbolag.
 • I ett kommanditbolag kan man begränsa risken genom att komplementären tar på sig i princip allt ansvar medan kommanditdelägare enbart riskerar sin insats.
 • Om någon person är den drivande medan andra är passiva är det ofta mer lämpligt att företaget är ett kommanditbolag istället för ett handelsbolag, där alla är lika ansvariga.

Nackdelar med kommanditbolag:

 • Komplementären har ett obegränsat ekonomiskt ansvar för företagets skulder.
 • Strikt juridisk är det också på det sättet i ett handelsbolag/kommanditbolag att man inte får utträda ur bolaget utan godkännande av alla andra delägare.
 • Beskattning av kommanditbolagets resultat görs i ägarnas privata deklaration. Respektive delägare beskattas för sin del av bolagets överskott under året.
 • Ägarna beskattas även för ex. vinst vid försäljning av aktier.
 • Företagets namn har skydd enbart i det län firman är registrerad. Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.

Sammanfattning kommanditbolag:


MINSTA ANTAL ÄGARE

2 personer eller företag.

ÄGARNAS ANSVAR

Ett kommanditbolag kan ingå avtal.

Komplementären är ansvarig om företaget inte kan betala sina skulder.

KAPITALKRAV

Komplementären: Nej

Kommanditdelägaren: minst 1 kr

FÖRETRÄDARE

Komplementären

NAMNSKYDD

I länet.

BESKATTNING

Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).

 

ÅRSREDOVISNING OCH REVISOR

Har kommanditbolaget andra företag (juridiska personer) av viss storlek som delägare ska kommanditbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor.

 

Vad är en ekonomisk förening?


En ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom verksamhet där medlemmarna deltar som konsumenter, brukare eller leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att nyttja föreningens tjänster.

I det fall man är flera personer som ska starta en verksamhet tillsammans med litet startkapital kan en ekonomisk förening vara en bra företagsform. Medlemmarna riskerar endast den insats som betalats till föreningen. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse med minst tre ledamöter. Styrelsen och minst en revisor väljs av föreningsstämman och stadgar styr hur verksamheten ska bedrivas.

Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.

Fördelar med ekonomisk förening:

 • Det krävs endast tre medlemmar för att bilda en förening.
 • Till skillnad från aktiebolag behövs inget startkapital annat än en låg insats.
 • Både juridisk och privat person kan vara medlem (gäller även aktiebolag).
 • Föreningens namn är skyddat i hela landet.
 • En ekonomisk förening är som regel öppen för alla som uppfyller villkoren i föreningens stadgar.

Nackdelar med ekonomiskt förening:

 • En ekonomisk förening har inte samma status som aktiebolagsformen.
 • En ekonomisk förening är som regel öppen för alla som uppfyller villkoren i föreningens stadgar. Därmed har man inte samma kontroll som i ett aktiebolag över vilka personer som blir delägare.

Sammanfattning ekonomisk förening:


MINSTA ANTAL ÄGARE

Minst 3 personer eller företag.

ÄGARNAS ANSVAR

Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.

KAPITALKRAV

Ja, i form av en kontantinsats.

FÖRETRÄDARE

Styrelsen

NAMNSKYDD

I hela landet.

BESKATTNING

Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt).

Medlemmarna beskattas för uttagen lön och ev utdelning (inkomstskatt + ev kapitalinkomstskatt).

ÅRSREDOVISNING OCH REVISOR

Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.

Mer information om våra bolagstjänster? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!