Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vilket personligt ansvar har bolagets företrädare om aktiekapitalet är förbrukat?

Med ett lågt aktiekapital blir frågorna om förbrukat aktiekapital, kontrollbalansräkning och personligt ansvar extra viktigt.

Om styrelsen underlåtit att upprätta kontrollbalansräkning mm enligt nedan, svarar styrelsens ledamöter solidariskt för bolagets förpliktelser som uppkommer under den tid som detta försummas

Vad gäller?

I Aktiebolagslagen (ABL) 25 kap, 13-20 § finns reglerna.

 1. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen upprätta och låta bolagets revisor (om bolaget har vald revisor) granska en s.k. kontrollbalansräkning.
 2. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation.
 3. Om stämman inte beslutar om likvidation, ska en andra stämma hållas inom åtta månader då frågan om likvidation ska prövas på nytt.
 4. Om en andra stämma inte hålls inom åtta månader eller om en kontrollbalansräkning fortfarande utvisar en kapitalbrist och bolagsstämman inte beslutar om likvidation, ska allmän domstol på ansökan av bolagets styrelse besluta om tvångslikvidation av bolaget.

I ett bolag med aktiekapital 25 000 kr innebär detta att när bolaget har haft kostnader som överstiger intäkter (förlust) med mer är 12 500 kr så ska man göra…

 • …en kontrollbalansräkning för att se om halva aktiekapitalet faktiskt är förbrukat,
 • eller aktieägartillskott så att förlusten täcks.

Kontrollbalansräkningen (ABL 25 kap, 14 §)

 1. Utgå från bolagets balansrapport
 2. Justera för tillgångar som har ett högre värde än bokförda värden.
  Tillgångar får t ex tas upp till försäljningsvärde minus försäljningskostnader.
 3. Justera för skulder och avsättningar som har ett lägre värde än bokförda värden.

 

Exempel:

 • Anläggningstillgångar får tas upp till anskaffningsvärden minus avskrivning även om man kostnadsfört dem vid anskaffningen. Det gäller t ex inventarier (en nyköpt dator för 15 000 kr får exempelvis tas upp som tillgång).
 • Försäkringspremie får tas upp som förutbetald kostnad.

Kontrollbalansräkningen visar att tillgångar minus skulder är mer än halva aktiekapitalet:

  • Inget mer behöver göras. Bevara kontrollbalansräkningen!

Kontrollbalansräkningen visar att tillgångar minus skulder är mindre än halva aktiekapitalet:

  • Gör aktieägartillskott så att hela aktiekapitalet återställs.

Eller…

  • …genomför punkterna 2-4 ovan (kalla till bolagsstämma mm).

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott kan vara villkorat eller ovillkorat. Oftast är det villkorade tillskottet att föredra, eftersom det på ett enkelt sätt kan återbetalas när bolaget har gjort bokslut och har utdelningsbara medel. Återbetalning till den som gjort tillskottet är skattefri.

Det är viktigt att aktieägartillskottet görs på rätt sätt och att dokumenten är korrekta. Kontakta oss så hjälper vi till med detta!

Vi hjälper dig med ditt bolag


 • Starta med lagerbolag. Kom igång med ditt bolag direkt med AB Grundstenen.
 • Driva bolag. Vi hjälper dig med alla dina bolagsrättsärenden.
 • Avveckla aktiebolag. Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!