Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad är emission – vi förklarar och förtydligar


Att man genomför en emission i ett aktiebolag innebär att bolaget ger ut värdepapper, vanligen aktier.

Fondemission

Fondemission medför att aktiekapitalet ökas genom att det tillförs medel som åstadkommits i verksamheten, exempelvis vinst. Vid fondemission kan man välja att inte ge ut några nya aktier, d v s att antalet aktier blir oförändrat men till högre kvotvärde. Fondemission kan ske genom överföring till aktiekapitalet av vinstmedel, reservfond, överkursfond, uppskrivning av anläggningstillgång. Med uppskrivning menas att ett lågt bokfört värde för exempelvis en fastighet ”skrivs upp” i bokföringen till ett motiverat högre värde.

Nyemission

Nyemission innebär att bolaget tillförs nya medel för sin verksamhet utifrån. Förutom aktier kan nyemission avse konvertibler eller teckningsoptioner. Konvertibler är lån som antingen återbetalas efter lånetiden eller omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner ger rätt att under viss tidsperiod teckna nya aktier till en på förhand bestämd kurs.

De nya aktierna/konvertiblerna/teckningsoptionerna kan betalas kontant eller genom fordringskvittning eller genom att bolaget mottager någon form av egendom (s k apport). Fördelen med konvertibler är att investeraren under en längre period kan välja, beroende på företagets utveckling, att antingen omvandla sin fordran på bolaget till aktier eller att vid periodens slut få lånet återbetalt. Fördelen för bolaget är att få låna pengar till lägre ränta än normalt. Teckningsoptioner kan användas för att motivera nyckelpersoner i styrelsen och/eller anställda.

Ta del av vår expertis!

Tack vare låg personalomsättning och ett stort antal ärenden har vi tillgång till ett flertal erfarna och kunniga personer som tycker det är roligt att svara på dina frågor.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!