Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Översikt av våra tjänster

Här hittar du kortfattad information om alla de tjänster vi erbjuder. Har du frågor så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Se gärna vår sida för prisinformation eller kontakta oss för aktuell prisuppgift och ytterligare information.

Översikt över innehåll


AB Grundstenen® – färdigregistrerade aktiebolag

AB Grundstenen är lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital, färdigregistrerade med organisationsnummer, som är klara för användning. Bolagen är registrerade i namnet AB Grundstenen med säte i flera olika städer i Sverige och räkenskapsår per 30/4, 30/6, 31/8 eller 31/12. Aktielikviden erläggs till det köpta bolagets bankkonto (hos den bank som köparen valt).

Tjänsten omfattar bolagets bildande och ändring av bolagets verksamhet, firma, styrelse m m.

Vi har även:

Nybildning av aktiebolag

Tjänsten omfattar upprättande av alla handlingar för registrering i begärt bolagsnamn, bevakning hos Bolagsverket, aktiebrev, aktiebok och bolagspärm.

 • Kontantbildning
 • Apportbildning

Rullstenen – ombildning från enskild firma till aktiebolag

Vår tjänst Rullstenen innebär att vi initialt gör en bedömning av lämpligheten att övergå från enskild firma till aktiebolag. Vi hjälper sedan till med den formalia som i så fall blir aktuell, bl a överlåtelseavtal, brev till Skatteverket och Bolagsverket, bokföringsinstruktion m m.

Bolagsbildning i utlandet

Vi kan biträda med bolagsbildning i utlandet. Kontakta oss för närmare information!

Handelsbolag och kommanditbolag

Lagerbolag – färdigregistrerade handelsbolag/kommanditbolag

Vi har handelsbolag och kommanditbolag med färdigt organisationsnummer, redo för användning. Bolagen är registrerade i namnen Jungfrustenen HB och KB Stengrunden.

Tjänsten omfattar bolagets bildande och ändring av bolagets verksamhet, firma, bolagsmän m m.

Nybildning handelsbolag/kommanditbolag

Tjänsten omfattar upprättande av registreringshandlingar, bolagsavtal anpassat efter bolagsmännens önskemål, andelsbevis samt ombesörjande av registrering. Efter registrering översänds bolagspärm med register, plats för avtal m m.

Bolagsavtal/Andelsbevis

För redan registrerade bolag upprättar vi bolagsavtal anpassat efter bolagsmännens önskemål. Andelsbevis upprättas efter varje bolagsmans andelsinnehav. Avtal och andelsbevis skrivs ut för varje bolagsman.

Ändring av befintliga bolag

Genomgång av erforderliga handlingar, upprättande av registreringsanmälan, kontroll och bevakning, eventuell avtalsjustering.

Prokura

Upprättande och registrering av prokura.

Bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar

Lagerförening – färdigregistrerade bostadsrättsföreningar/ekonomiska föreningar

En lagerförening är en registrerad bostadsrättsförening eller ekonomisk förening med organisationsnummer, som är klar för användning. Föreningarna är registrerade i namnen BRF Falujungfrun och Gruvmannen Ekonomisk förening.

Tjänsten omfattar föreningens bildande och ändring av föreningens verksamhet, firma, styrelse m m.

Nybildning bostadsrättsföreningar/ekonomiska föreningar

Tjänsten omfattar upprättande av registreringshandlingar, föreningsavtal, bevakning hos bolagsverket samt ombesörjande av registrering. Efter registrering översänds en slutredovisning med registreringsbevis, medlemsförteckning m m.

Ändring av befintlig förening

Genomgång av erforderliga handlingar, upprättande av registreringshandlingar och protokoll, kontroll och bevakning.

Guldstenen® – en metod att separera kapital till nytt bolag

Att separera en del av bolagets kapital till nytt bolag är användbart vid utlösen av delägare, ta in ny delägare, skapa 5:25-bolag, generationsväxling, omstrukturering, uttag ur bolaget mm, mm.

Guldstenen är en metod att genomföra detta på kort tid och till fast pris.

Kontakta oss för mer information!

Likvidation av vilande bolag

Upprättande av samtliga handlingar såsom protokoll, registreringsanmälan, ansökan om förordnande av likvidator, kallelse på okända borgenärer, utskiftningshandlingar m m, kontroll och bevakning.

Förvaltning av 5:25-bolag

Med gällande s.k. 3:12-regler blir skatten på kapitalvinst ofta hög. Ett alternativ är att lägga sitt bolag vilande i fem år för att uppnå lägre skatt (25%) på kapitalvinsten. Varje år tar man utdelning upp till årets gränsbelopp (oftast ca 127 tkr/år) till 20% skatt men väntar med kapitalvinsten tills de fem åren har gått. Läs mer >>

Svenska Standardbolag AB åtar sig förvaltningen av sådana bolag.

Aktiekapitalökning

Genomgång av erforderliga handlingar, upprättande av stämmoprotokoll, kontroll och bevakning. Utskrift av aktiebrev med komplettering av aktiebok.

 • Fondemission, vinstmedel
 • Nyemission
 • Apportemission

Aktiekapitalminskning

Upprättande av samtliga handlingar såsom protokoll, registreringsanmälan, tillståndsansökan m m, kontroll och bevakning.

 • Minskning för direkt täckning av förlust.
 • Minskning med återbetalning till aktieägare eller avsättning till fritt eget kapital.

Optioner och konvertibler

Genomgång av erforderliga handlingar, upprättande av stämmoprotokoll, kontroll och bevakning. Beräkning av optionsvärde enligt Black & Scholes modell.

Ändringar – i aktiebolag

Genomgång av erforderliga handlingar, upprättande av registreringshandlingar och protokoll, kontroll och bevakning.

Ex: bolagsnamn, bolagsordning, styrelse, firmateckning,
val av ordförande och/eller VD, revisor, räkenskapsår etc.

Läs mer >>
Beställ >>

Registrering av särskilt företagsnamn (fd bifirma) >>

Internettjänster

Registrering av domännamn

.SE-domän

Svenska Standardbolag är Registrar för .SE-domäner. Vi registrerar, hanterar och administrerar .SE-domäner i egen regi.

Domännamn under toppdomän .EU .COM .NU

Registreras via ombudskonto hos Ports Group (fd Domain Information Centre).

Webbhotellsabonnemang

 • Inga startavgifter
 • Fast pris

Standardbolag Internet mail

 • 10 GB att fördela på valfritt antal epostkonton.
 • Spam- och virusfilter.
 • Webmail.
 • Anslutning via POP3 eller IMAP.
 • Stöd för alias, vidarebefordring, frånvaromeddelanden m.m.
 • Administrativt gränssnitt för hantering av domänens mailboxar.

Standardbolag Internet webbplats

Tillval till Standardbolag Internet mail.

 • 1 GB utrymme för webbplats.
 • Obegränsat antal alias- och subdomäner.
 • WordPress-installation.

Standardbolag Internet webbplats plus

Tillval till Standardbolag Internet webbplats.

 • Återkommande uppdateringar/justeringar av hemsida.

Standardbolag Internet DNS-tjänst

DNS-tjänst för er som exempelvis använder externa molntjänster.
Tjänsten ingår i samtliga abonnemang ovan.

Webbdesign/Utformning av hemsida

I samarbete med en Falubaserad webbyrå erbjuder vi ett färdigt webbdesignpaket. För dig som snabbt vill nå ut på internet med som inte riktigt vet hur. Ring så berättar vi mer!

Snabbavveckling av bolag – Slutstenen

Avveckla ditt bolag snabbt och enkelt med vår snabbavveckling Slutstenen. Vi är ledande inom området och har sedan starten 1992 avvecklat mer än 32 000 aktiebolag.

Pris för snabbavveckling

10 000 kr är totalkostnaden för en snabbavveckling av ett bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. Offertförfrågan >>

Du får betalt omgående och vi genomför avvecklingen genom likvidation eller fusion i vår ägo. Du slipper all hantering/administration av bolaget under avvecklingstiden.

Så här går det till >>

Aktieägaravtal

Det är viktigt att skriva aktieägaravtal eller kompanjonavtal när man startar företag där det ingår flera delägare.

Den viktigaste delen i ett aktieägaravtal reglerar hur ägandet i bolaget kan hanteras i olika situationer, t ex när en av delägarna vill sälja hela eller delar av sitt innehav, vid ägares konkurs eller vid ägares dödsfall.

Aktieägaravtalet reglerar också hur aktierna skall värderas och hur tvister skall lösas.

Stiftelser

Genomgång och upprättande av erforderliga handlingar, kontroll och bevakning.

Intern aktieöverlåtelse

Intern aktieöverlåtelse används bl a vid företagsöverlåtelser, generationsväxlingar mm. Tjänsten omfattar det nya moderbolaget (AB Grundstenen), köpeavtal, avräkningsnota, protokoll mm för utdelning före överlåtelsen (kan påverka K10-värdet), skuldebrev för köpeskillingen, ev skalbolagsdeklaration samt bokföringsinstruktion för moder- och dotterbolag.

Fusion

Fusion kan ske genom absorption (av helägt dotterbolag eller annat bolag) och genom kombination. Absorption innebär att ett bolag (överlåtande bolag) går upp i ett annat bolag (övertagande bolag).

Moderbolag absorberar helägt dotterbolag

Upprättande av samtliga handlingar såsom protokoll, fusionsplan och tillståndsansökan samt underrättelse till dotterbolagets kända borgenärer, kontroll och bevakning.

Absorption av annat bolag

Fusion mellan bolag som inte är Moder-Dotterbolag. Upprättande av samtliga handlingar såsom fusionsplan och tillståndsansökan samt underrättelse till det överlåtande bolagets kända borgenärer, kontroll och bevakning.

Kombination

Vid fusion genom kombination uppgår två eller flera bolag i ett nybildat bolag.

Omvänd fusion

Dotterbolag absorberar moderbolag

Vid omvänd fusion (inverse merger) är det moderbolaget som genom fusion går upp i sitt dotterbolag. Upprättande av samtliga handlingar såsom fusionsplan och tillståndsansökan samt underrättelse till moderbolagets kända borgenärer, kontroll och bevakning.

Delning (fission)

Delning sker genom att ett aktiebolags tillgångar och skulder delvis eller helt förs över till ett eller flera andra aktiebolag.

Upprättande av samtliga handlingar såsom protokoll, registreringsanmälan och delningsplan samt underrättelse till kända borgenärer, kontroll och bevakning.

Vinstutdelning på extra bolagsstämma

Upprättande av samtliga handlingar såsom styrelsens förslag, stämmoprotokoll, kontroll och bevakning.

Aktiebok

Uppläggning av aktiebok.
Hantering av aktieboken och uppdatering vid förändringar.

Aktiebrev m m

 • Aktiebrev
 • Aktieboksförsättsblad
 • Aktieboksblad
 • Bolagspärm med register
 • Register

Dödande av aktiebrev

Har aktiebrev förkommit ska de dödas genom tingsrättens försorg. Upprättande av samtliga handlingar såsom ansökan och bevakning av ärendet samt utskrift av nya aktiebrev.

Varumärke

 • Upprättande av varumärkesansökan till registreringsmyndighet avseende svenskt, internationellt och Europamärke. Förundersökning, kontroll och bevakning.
 • Förnyelse och överlåtelse av varumärke.

Ett varumärke är kännetecknet för bolagets produkter och/eller tjänster. Svenska Standardbolag AB har 20 års erfarenhet av varumärkesärenden. Vi handlägger varumärkesärenden efter samma principer som våra andra tjänster.

Kort om varumärke som skydd

Om man vid marknadsföring vill använda del av företagets namn, för att profilera företaget och dess produkter/tjänster, finns det anledning att även söka varumärkesskydd. Genom detta uppnås ett starkare namnskydd än vad enbart bolagsregistreringen ger.

Skälen härtill är:

 • Likhetsgranskning av varumärken är strängare än likhetsgranskning av firmor och ger därför ett vidare förväxlingsskydd för firmadominanten.
 • Användning av firmadominant som varumärke utan registrering kan innebära varumärkesintrång. Exempel: Qvinns Corner AB som i rörelse använde beteckningen Qvinns Corner ansågs av Högsta Domstolen ha begått intrång i varumärket QVINNY

För handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare tillkommer ytterligare ett skäl:

 • Lokalt eller regionalt registrerad firma får genom central varumärkesregistrering ett rikstäckande förväxlingsskydd för firmadominanten.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->