Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


Beställning aktieägaravtal

Kostnaden för ett aktieägaravtal varierar beroende på omfattning och innehåll. Kontakta oss gärna på telefon 023 79 23 00 (vardagar 08.00 - 16.30) om du har några frågor och för aktuell prisuppgift!

Obligatoriskt fält

Fyll i uppgifter om beställaren

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal bör upprättas för att reglera ägarnas inbördes förhållanden. Speciellt om aktierna är fördelade 50/50 är aktieägaravtal viktigt för undvikande av framtida stridigheter. Svenska Standardbolag upprättar avtal till fast pris i normalfall.

Beställare

Ange information om beställaren/kontaktpersonen. För mer information maila eller ring oss.


Fyll i uppgifter om bolaget

Bolaget

Ange information om bolaget. Har du några frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon.
 E-post Brev med posten

Aktieägare

Aktieägare

Ange antal aktier, namn, personnummer och adress för aktieägare i det överlåtande bolaget.

Lägg till fler

Aktieägaravtalets innehåll

1. Avtalsgrund

Avtalsgrund

Denna del av avtalet förklarar varför avtalet finns och vilka aktier avtalet gäller. Vanligast är att avtalet finns till för att trygga bolagets fortsatta utveckling samt att tillvarata parternas intressen. Avtalet gäller normalt alla aktier oavsett hur de har förvärvats.

 På vanligast förekommande sätt Bifoga bilaga

2. Aktieöverlåtelse

Aktieöverlåtelse

Här beskrivs huvudregeln för aktieöverlåtelse. Huvudregeln är normalt att inte någon under avtalstiden får avyttra sina aktier.

 På vanligast förekommande sätt Bifoga bilaga

3. Utlösen vid dödsfall

Utlösen vid dödsfall

Skulle någon av parterna avlida så är ändå avtalet gällande med den avlidnes arvingar. Normalt påkallar den/de överlevande parterna inlösen av aktierna dvs köper dessa av dödsboet. För att de överlevande ska kunna lösa ut dödsboet tecknas ofta en sk kompanjonförsäkring av aktieägarna eller av företaget på så sätt att tillräckligt kapital för att lösa ut dödsboet utfaller om part avlider. Kompanjonförsäkring är det vanligaste förfarandet men avtal om att utlösen ska ske och att likviden ska erläggas under en följd av år kan också väljas. Om inget sägs angående bolagets värde så anges det i avtalet som bolagets marknadsvärde.

 Kompanjonförsäkring (Livförsäkring) Delbetalningar Bifoga bilaga

4. Aktiernas förvaring

Aktiernas förvaring

Det vanliga är att aktierna förvaras säkert, t ex i bankfack dit ingen aktieägare enskilt har tillträde, för att garantera att ingen aktieägare gör något som strider mot det avtalade.

 På vanligast förekommande sätt Berör ej detta i avtalet Bifoga bilaga

5. Enskild egendom

Enskild egendom

Denna del finns till för att parterna ska förbinda sig tillse att aktierna är respektive parts enskilda egendom. Detta innebär att om någon part ska gifta sig så ska ett äktenskapsförord upprättas där det framgår att aktierna är partens enskilda egendom.

 Ja (kräver äktenskapsförord) Nej Bifoga bilaga

6. Konkurrensförbud

Konkurrensförbud

Förbud för part att konkurrera med bolagets verksamhet.

 Ja, under avtalstiden Nej Bifoga bilaga

7. Samrådsskyldighet inför bolagsstämma

Samrådsskyldighet inför bolagsstämma

Denna del finns med för att parterna inte ska överraska varandra på bolagsstämman. Normalt avtalas att ett sammanträde ska hållas före varje bolagsstämma.

 På vanligast förekommande sätt Berör ej detta i avtalet Bifoga bilaga

8. Styrelse- och rösträttighet

Styrelse- och rösträttighet

Här stadgas normalt att alla aktieägare har rätt att ingå i bolagets styrelse som ordinarie ledamot eller suppleant.

 På vanligast förekommande sätt Berör ej detta i avtalet Bifoga bilaga

9. Löner och andra förmåner

 Marknadsmässiga och lika Berör ej detta i avtalet Bifoga bilaga

10. Ränta på insatta medel utöver aktiekapitalet

 5% Skall inte utgå Berör ej detta i avtalet

11. Avtalsbrott

 Den avtalsbrytande löses ut Bifoga bilaga

12. Avtalstid

 3 år med förlängning och 1 års uppsägningstid Tills vidare

13. Efter avtalets upphörande

Efter avtalets upphörande

Här regleras vad som ska ske efter avtalets upphörande och om parterna inte kan enas om ett nytt avtal och någon part önskar överlåta sina aktier. Vanligast förekommande är att samma regler som vid utlösen av ett dödsbo gäller.

 På vanligast förekommande sätt Bifoga bilaga

14. Tvisters avgörande

Tvisters avgörande

Skiljeförfarande har den fördelen att förfarandet är relativt snabbt, det är inte officiellt och det går inte att överklaga. Dock är förfarandet ofta dyrt med kostnaden kan hållas nere om man använder sig av förenklat skiljeförfarande, vilket innebär att tvisten avgörs av en skiljeman istället för tre skiljemän. Ett domstolsförfarande är officiellt, kan dra ut på tiden och går att överklaga i två instanser. Skiljemän utses enligt lag om skiljeförfarande om ej annat anges.

 Förenklat skiljeförfarande Allmän domstol Skiljemän Bifoga bilaga

Speciella önskemål eller annan information

Önskemål samt annan information

Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

Kontrollera din beställning

Beställare

Beställare:
Företag:
Adress:
Postnr & ort:
Telefon:
Mobil:
E-post:

Bolaget

Namn på bolaget:
Organisationsnummer:
Kontakta mig i ärendet via:

Aktieägare

Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:

Aktieägaravtalets innehåll

Avtalsgrund:
Aktieöverlåtelse:
Utlösen vid dödsfall:
Aktiernas förvaring:
Enskild egendom:
Konkurrensförbud:
Samrådsskyldighet inför bolagsstämma:
Styrelse- och rösträttighet:
Löner och andra förmåner:
Ränta på insatta medel utöver aktiekapitalet:
Avtalsbrott:
Avtalstid:
Efter avtalets upphörande:
Tvisters avgörande:

Övrig information

Bifogad fil:

Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare